09.02.2017
Gedeeltelijke (progressieve) werkhervatting na een periode van ongeschiktheid – wettelijk kader

progressieve werkhervatting

De praktijk van de progressieve werkhervatting bestaat al geruime tijd. De adviserend geneesheer van de mutualiteit kon de werknemer toe laten om het werk gedeeltelijk te hervatten na een periode van arbeidsongeschiktheid. Om een aantal onduidelijkheden uit de wereld te helpen, werd door de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht van 20 december 2016, het arbeidsrechtelijk kader van de werkhervatting in een aangepast of ander werk bepaald.

Voornoemde wet voegt een artikel 31/1 toe aan de Arbeidsovereenkomstenwet. In de eerste paragraaf van dit artikel worden de voorwaarden opgesomd waaraan de arbeidsongeschikte werknemer moet voldoen opdat zijn initiële arbeidsovereenkomst bij werkhervatting in een ander of aangepast werk niet geschorst wordt.

  • De werknemer moet als arbeidsongeschikt erkend zijn d.i. een vermindering van zijn vermogen van minstens 50 % behouden.

  • Toelating krijgen van de adviserend geneesheer om het werk te mogen hervatten.

  • Het moet om een tijdelijke hervatting gaan met het akkoord van de werkgever.

Als aan deze voorwaarden is voldaan zal de werknemer het aangepast of ander werk tijdelijk kunnen uitvoeren waarbij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst op weerlegbare wijze behouden blijft. De werknemer blijft ook alle voordelen behouden verworven door de initiële arbeidsovereenkomst, tenzij er tussen de werkgever en de werknemer een bijlage gesloten wordt.

De bijlage bepaalt de nadere regels die de werkgever en de werknemer overeengekomen zijn bij de uitvoering van het aangepast of ander werk. Onder andere volgende punten kunnen erin geregeld worden:

  • Het volume van het aangepaste of ander werk.

  • De uurroosters van het aangepast of ander werk.

  • De aard van het aangepast of ander werk.

  • De duur vande geldigheid van de bijlage.

De bijlage zal onmiddellijk een einde nemen wanneer de werknemer niet langer 50 % ongeschikt is of hij niet langer de toestemming krijgt van de adviserend geneesheer om het aangepast of ander werk verder te zetten. De werknemer zal de werkgever over de wijziging in zijn toestand onmiddellijk op de hoogte brengen.

De werknemer zal voor de bepaling van een opzeggingsvergoeding bij het verbreken van de arbeidsovereenkomst kunnen gebruik maken van het lopend loon waarop hij recht zou hebben gehad op basis van de arbeidsovereenkomst indien hij zijn arbeidsprestaties niet had aangepast.

Tenslotte is er nog het heikel punt betreffende het gewaarborgd loon waardoor veel werkgevers niet geneigd waren in te gaan op een vraag naar werkhervatting (niettegenstaande de bestaande praktijk dat de ziekteverzekering tussen kwam wanneer er een toestemming was van de adviserend geneesheer). In de Arbeidsovereenkomstenwet werd bepaald dat wanneer de werknemer arbeidsongeschikt wordt gedurende de periode dat hij het aangepast of ander werk uitvoert, een gewaarborgd loon niet ten laste van de werkgever kan gelegd worden (maar van de ziekteverzekering). De hier bedoelde arbeidsongeschiktheid mag dan wel niet ingegeven zijn door een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Webdesign by Code d'Or