12.06.2015
De terugname van een bedrijfswagen kan verreikende gevolgen hebben.

terugname van de bedrijfswagen

Het komt voor dat de werkgever een bedrijfswagen, waarvan de werknemer het toegelaten (of gedoogde) privégebruik geniet, wil terugnemen. Veelal is dat omdat de werkgever over een klein wagenpark beschikt en meent dat dit voertuig nuttiger kan worden ingezet in zijn bedrijfswerking.

De bedrijfswagen waarvan de werknemer ook het privégebruik geniet, is voor de werknemer evenwel een zogenaamd ‘voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst’. Samen met het maandelijkse salaris, het vakantiegeld en de eindejaarspremie maakt het toegelaten (of gedoogde) privégebruik van de bedrijfswagen deel uit van het loonpakket van de werknemer. 

Het loon is een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst – dat spreekt voor zich,. Wanneer de werknemer de bedrijfswagen terugneemt of het toegelaten privégebruik daarvan afschaft, dan wijzigt hij daardoor eenzijdig het loon van de werknemer. De werknemer kan zich in dat geval beroepen op de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.

Immers, wanneer de werkgever niet ingaat op het verzoek van de werknemer om de loonaanpassing ongedaan te maken, kan de werknemer contractbreuk vaststellen. Dat brengt met zich mee  dat de werknemer geen verdere arbeidsprestaties levert. Het verderzetten van de arbeidsovereenkomst  is immer niet verenigbaar met het inroepen van contractbreuk.. Op basis van deze contractbreuk kan de werknemer van de werkgever een opzeggingsvergoeding vorderen voor de bevoegde arbeidsrechtbank. Deze vergoeding is gelijk aan het loon (incl. vakantiegeld,  pro rata eindejaarspremie en de waarde van voordelen)  gedurende de theoretische opzeggingstermijn, in acht te nemen wanneer de werkgever ontslag  geeft.

De terugname van de bedrijfswagen is daarentegen wél mogelijk van zodra het privégebruik ervan niet langer als een loonelement geldt. Dit is bijv. het geval wanneer de werknemer langdurig ziek is en de periode waarin de werkgever het gewaarborgd loon dient te betalen is verstreken. Ook kunnen partijen overeenkomen dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst zonder verplichting tot loonbetaling – ook dan kan de bedrijfswagen worden teruggenomen, zelfs zonder uitdrukkelijk akkoord daarover.

De werkgever zal voor het overige de bedrijfswagen enkel kunnen terugnemen (of het privégebruik afschaffen) indien daarover een akkoord bestaat met de werknemer of met alle werknemers. Dat laatste komt voor wanneer de werknemers bereid zijn om een inspanning te leveren om het bedrijf financieel gezond te houden.

Teneinde  op voorhand complicaties te vermijden, is aangewezen dat de werkgever het privégebruik van de bedrijfswagen door de werknemer en alle modaliteiten daarvan regelt in een car policy, of in een specifieke overeenkomst over het privégebruik van de bedrijfswagen die dan als bijlage aan de arbeidsovereenkomst wordt gehecht.

Wij helpen u graag zo u op dit vlak vragen heeft of bijstand nodig heeft.

Webdesign by Code d'Or