01.02.2017
Re-integratie van definitief arbeidsongeschikte werknemers – nieuwe regeling.

shutterstock_121005175.jpg

Er werd een afdeling 6/1 toegevoegd aan het KB van 23 mei 2008 betreffende het gezondheidstoezicht. Deze wijziging heeft tot doel om de werknemers die reeds lang buiten strijd zijn beter te re-integreren bij hun werkgever. Dit door de mogelijkheden om een ander of aangepast werk aan te bieden strikter te onderzoeken. In deze bijdrage focussen wij op de werknemers die te kampen hebben met een definitieve ongeschiktheid en de impact van deze nieuwe regelgeving hierop.

Wie kan een re-integratietraject opstarten?

Het re-integratietraject kan door de volgende personen worden opgestart:

 • de werknemer zelf of zijn behandelend arts mits de werknemer hem een toestemming daarvoor geeft.

 • de adviserend geneesheer van het ziekenfonds indien deze van oordeel is dat de werknemer kan gere-integreerd worden in het kader van de ziekteverzekering.

 • de werkgever kan eenre-integratietraject opstarten na 4 maanden arbeidsongeschiktheid of nadat hem een attest waaruit de definitieve arbeidsongeschiktheid blijkt werd bezorgd.

Rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

De aanvraag moet gericht worden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de adviserend geneesheer en/of de werkgever op de hoogte stelt. Hij nodigt de werknemer uit voor een re-integratiebeoordeling. Deze beoordeling heeft tot doel na te gaan of de werknemer op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen en om de mogelijkheden van de re-integratie te onderzoeken. Hij zal eveneens de werkpost van de werknemer onderzoeken om na te gaan of aanpassingen nodig zijn.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt een verslag op, hij kan vier mogelijke beslissingen nemen.

 • De werknemer zal op termijn kunnen hervatten mist aanpassingen aan de werkpost. In tussentijd is de werknemer in staat om aangepast of ander werk uit te voeren, desgevallend mits aanpassing van de werkpost. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer legt de modaliteiten vast van het werk en de werkpost.

 • De werknemer zal op termijn kunnen hervatten mits aanpassing van de werkpost. De werknemer kan in tussentijd het werk niet hervatten.

 • De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en is niet in staat om bij de werkgever een aangepast werk uit te voeren.

 • Het is om medische reden niet opportuun een re-integratietraject te starten. Dit wordt om de twee maanden herbekeken.

Het beoordelingsformulier met zijn beslissingen wordt binnen de 40 dagen na de aanvraag bekend gemaakt aan de actoren. De werknemer kan tegen deze beslissing in beroep gaan.

Re-integratieplan op te stellen door de werkgever

Het komt vervolgens aan de werkgever toe een re-integratieplan op te stellen in overleg met de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Hieraan kunnen ook andere personen meewerken. In het geval van een definitieve ongeschiktheid moet dit plan opgesteld worden na het verstrijken van de beroepstermijn of na ontvangst van het resultaat ervan.

Het re-integratieplan moet één of meerdere maatregelen bevatten. Deze moeten gedetailleerd en concreet zijn:

 • een omschrijving van de redelijke aanpassing van de werkpost.

 • een omschrijving van het aangepast werk, inclusief het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerkgesteld en de progressiviteit van de maatregelen.

 • de aard van de voorgestelde opleiding met het oog op het verwerven van de competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren.

 • de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt dit plan over aan de adviserend geneesheer die een beslissing zal nemen over een eventuele gedeeltelijke werkhervatting en de arbeidsongeschiktheid. Indien nodig wordt het plan door de werkgever aangepast.

De werkgever bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer. In het geval van een definitief ongeschikte werknemer dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na de ontvangst. Een werkgever die na het overleg geen re-integratieplan opmaakt omdat hij van oordeel is dat dit technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde reden redelijkerwijze niet kan worden geëist, moet dit motiveren in een verslag.

De werknemer heeft vijf werkdagen om al dan niet in te stemmen met het re-integratieplan en dit terug te bezorgen aan de werkgever. Indien de werknemer niet instemt za hij de reden van weigering meedelen aan de werkgever.

Einde van het re-integratietraject

Het re-integratietraject neemt voor een definitie ongeschikte werknemer een einde op het ogenblik dat de werkgever:

 • van de preventieadviseur –arbeidsgeneesheer de beoordeling ontvangt dat geen aangepast of ander werk mogelijk is en de beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.

 • het verslag waarin hij motiveert dat een re-integratieplan technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde reden redelijkerwijze niet kan worden geëist, heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

 • het re-integratieplan waarmee de werknemer niet heeft ingestemd, heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Ontslag omwille van overmacht wegens definitieve ongeschiktheid

Een ontslag omwille van overmacht wegens definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren zal pas mogelijk zijn als de werkgevers het re-integratietraject beëindigd hebben. Deze bepaling werd ingevoerd via een aanpassing van artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet. Deze wet is van toepassing vanaf 9 januari 2017.

Inwerkingtreding

De werknemers kunnen onmiddellijk toepassing maken van de nieuwe regeling. De werkgevers daarentegen kunnen een re-integratietraject opstarten op 1 januari 2017 voor werknemers arbeidsongeschikt vanaf 1 januari 2016 en op 1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden voor 1 januari 2016.

Besluit

De re-integratieprocedure wordt uitgebreid met de verplichting voor de werkgever om een plan op te stellen, en bij gebreke daaraan te motiveren waarom hij geen plan opstelt. Het zal afwachten zijn wat dit in de praktijk zal betekenen en/of dit initiatief van de wetgever in zijn opzet zal slagen, namelijk de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers.

Webdesign by Code d'Or