25.11.2015
Een wettelijke regeling van glijdende werkuren, stand van zaken: het blijft nog wel even schaatsen op dun ijs.

shutterstock_94591924.jpg

De pers berichtte recent over een wetgevend initiatief dat Minister van Werk Kris Peeters zou nemen m.b.t. het wijdverbreide systeem van glijdende werkuren. Klaarblijkelijk is het echter nog lang niet zover en wordt momenteel overleg gepleegd tussen de sociale partners.

Glijdende werkuren laten werknemers toe om zelf het aanvangs- en einduur van hun dagtaak te bepalen, veelal in combinatie met een verplichte aanwezigheid gedurende een bepaald tijdsblok (stamtijd). Het voordeel van dit systeem is dat de werknemer daardoor werk en privéleven beter op elkaar kan afstemmen.

Glijdende werkuren zijn in principe strijdig met de wet, die vereist dat begin en einde van de arbeidsdag (en het tijdstip van rustpauzes) in het arbeidsreglement vermeld (én nageleefd) worden. Aan die verplichtingen kan evident niet worden voldaan wanneer begin- en einduur van de arbeidsdag dagelijks variëren, zoals bij glijdende werkuren het geval is.

"De sociale inspectie gedoogt glijdende werkuren, doordat het systeem voordelen schept voor de werknemer".

De sociale inspectie gedoogt het bestaan van glijdende werkuren. Het is nuttig om de uitgangspunten van dit ‘gedoogbeleid’ kort samen te vatten :

  • Glijdende werkuren worden enkel voor voltijdse werknemers gedoogd, niet voor deeltijdse werknemers. Voor de deeltijdse werknemer die glijdende werkuren presteert kan immers moeilijk worden gecontroleerd of deze nog bijkomende uren presteert (waarvoor in principe overloon moet worden betaald).

  • Er moet een ondubbelzinnig meting van arbeidsprestaties mogelijk zijn, bijv. via tikkaarten of andere tijdsregistratiesystemen. De geregistreerde gegevens moeten door de werkgever bewaard worden.

  • Het arbeidsreglement moet duidelijk uiteenzetten binnen welke grenzen de aanvangs- en eindtijd van de arbeidsdag kan variëren, (best ook welke ‘stamtijd’ moet worden nageleefd) en wanneer pauzes worden genomen.

  • Het systeem van glijdende werkuren mag geen dekmantel zijn om overuren te laten presteren. De werkgever moet nog steeds de gemiddelde arbeidsduurgrenzen (op dag- en weekbasis) respecteren en overloon uitbetalen wanneer verschuldigd.

Bij een controle zal de werkgever moeten aantonen dat minstens deze elementen nageleefd worden in de onderneming.

Een gedoogbeleid biedt evident weinig zekerheid. Het is verder erg waarschijnlijk dat na de stemming van het wetgevend initiatief van de Minister tal van arbeidsreglementen hieraan zullen moeten aangepast worden.

Webdesign by Code d'Or