03.11.2016
Een ongeval op het werk, dus een arbeidsongeval… Of toch niet?

shutterstock_222756625.jpg

Het gebeurt alle dagen: iemand is in dienst bij een onderneming en levert tot ieders tevredenheid goed werk. Dan slaat het noodlot echter toe, de werknemer wordt slachtoffer van een ongeval op het werk en moet daarvan medische gevolgen dragen. De werknemer wordt arbeidsongeschikt en kan voor een korte – of langere – tijd zijn arbeidsovereenkomst niet meer uitoefenen.

Gelukkig is er in dergelijk geval de arbeidsongevallenverzekering, waar de betrokkene zich op kan beroepen, of toch niet…?

Wat is een arbeidsongeval? De wet omschrijft dit als “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.”

Dit wordt aangevuld door twee wettelijke vermoedens:

  1. Een ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voorgevallen.

  2. Het bewijs van zowel een letsel en een “plotse gebeurtenis” tijdens het werk, veronderstelt het bestaan van een ongeval.

Dit versterkt uiteraard de positie van het slachtoffer: ligt het bewijs dat de wettelijke vermoedens weerlegt er niet, dan is er sprake van een arbeidsongeval.

In de rechtspraak werden deze begrippen, en dan vooral het begrip van de “plotse gebeurtenis”, verder verduidelijkt. Zo blijkt sedert lang dat een plotselinge gebeurtenis die werd “veroorzaakt door een inwendige oorzaak, eigen aan het slachtoffer, nog steeds een plotse gebeurtenis is”. Lees: een medische aandoening van de werknemer als ‘inwendige oorzaak’ kan dus een plotse gebeurtenis veroorzaken die tot een arbeidsongeval leidt.

Het “arbeidsongeval” wordt dus ruim geïnterpreteerd en omvat meer dan bijvoorbeeld een arbeider die zich aan de machine waaraan wordt gewerkt verwondt. Wel moet er een band met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst blijven bestaan.

Op 17 juni 2016 beoordeelde het Arbeidshof te Gent een situatie, waarbij een werkneemster een epileptische aanval krijgt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Door deze epileptische aanval is de werkneemster ten val gekomen, zij blijkt ook aan een rugletsel te lijden. De arbeidsongevallenverzekering weigert de val en het rugletsel als arbeidsongeval te erkennen, waarna het geschil via gerechtelijke weg werd beslecht.

In haar beoordeling stelt arbeidshof vast dat er sprake is van 1) een plotse gebeurtenis (de epileptie-aanval) en 2) een letsel (het rugletsel). In het kader van het wettelijk vermoeden onderzoekt het arbeidshof of de verzekeraar kan aantonen dat noch het uitlokken van de epileptie-aanval, noch het rugletsel werden veroorzaakt “door” de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voor beide gevallen is het Hof van oordeel dat de verzekeraar daarin slaagt, zodat het bestaan van het arbeidsongeval weerlegd werd.

De werkneemster stelde dat er sprake was van een bitsig gesprek in een gespannen sfeer was de epileptie-aanval veroorzaakte. De verzekeraar kan dit naar oordeel van het hof echter succesvol weerleggen, zodat dit niet werd weerhouden. Aangezien de aanval dus niet het rechtstreeks gevolg zou zijn geweest van het moeilijk gesprek, is er geen dan wel een onvoldoende band met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ook zin stelt het hof vast dat de verzekeraar aantoont dat er onvoldoende zekerheid bestaat dat het rugletsel van de werkneemster werd veroorzaakt door de val die met de epileptie-aanval gepaard ging. Mogelijk is deze het gevolg van een verkeersongeval van enige tijd voorheen.

Het arbeidshof stelde daardoor vast dat er geen sprake is van een arbeidsongeval en wijst de werknemer in haar vordering af.

Een ongeval op het werk is dus niet steeds en per definitie een arbeidsongeval. Ondanks een wettelijk vermoeden in die zin, en dit terwijl een ongeval op het werk ten gevolge een medische aandoening (zoals bijvoorbeeld epileptie) de kwalificatie als arbeidsongeval op zich niet verhindert, dient nog steeds een rechtstreeks verband te bestaan met de uitvoering van het werk. Dit onderzoek dient voor elk dossier apart en volgens het concrete geval onderzocht te worden.

Webdesign by Code d'Or