Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de juridische dienstverlening door de advocaten van het kantoor BVBA Ardis Law (“Ardis”). De cliënt aanvaardt dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden.

2. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Ardis. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak en wanneer vereist in het belang van een optimale dienstverlening, kan Ardis één of meerdere advocaten toewijzen.

3. Wanneer Ardis krachtens de wet, deontologische regels of anderszins een cliëntenonderzoek moet uitvoeren, zal de cliënt aan Ardis alle informatie en documenten meedelen. Bij gebreke hieraan kan Ardis de juridische dienstverlening beëindigen, ongeacht of reeds diensten werden verricht en onverminderd de verplichting voor de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en kosten.

4. De erelonen van Ardis worden bepaald, zoals ook beschreven op de website van Ardis: ofwel 1) op basis van een uurtarief (excl. kosten en BTW); ofwel 2) op basis van forfaitaire bedragen per prestatie zoals overeengekomen met de cliënt; ofwel 3) op basis van het creditsysteem (zie art. 5). Kantoorkosten worden behoudens 1) andere afspraak of 2) toepassing van het creditsysteem forfaitair berekend als 6% van het ereloon. Dossiergebonden kosten worden apart gefactureerd (dit betreft bijv. dagvaardingskosten, verplaatsingen, uitgiftekosten vonnis, griffierechten, etc.).Tijdens het eerste klantencontact wordt alle relevante informatie betreffende erelonen en kosten aan de cliënt meegedeeld. Ardis kan een provisie vragen. De facturen van Ardis worden per e-mail meegedeeld en zijn betaalbaar binnen 15 dagen na verzenddatum. Ingeval van laattijdige betaling zijn de wettelijke interesten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Ardis kan haar uurtarieven van tijd tot tijd wijzigen en zal de cliënt hierover per e-mail informeren. De aangepaste uurtarieven zullen niet gelden in lopende dossiers.

5. De prestaties van Ardis kunnen op verzoek van de cliënt via een creditsysteem worden aangerekend. Dit creditsysteem functioneert in het kader van een duurzame samenwerking tussen Ardis en de cliënt. Om reden van deze duurzame samenwerking biedt Ardis d.m.v. het creditsysteem haar cliënten een voordeliger uurtarief aan. Daaruit vloeit voort dat bij beëindiging van de samenwerking door de cliënt, om welke reden ook, de in het kader van het creditsysteem reeds verrichte dienstverlening door Ardis aan het normale uurtarief kan worden aangerekend. Het verschil tussen deze berekening aan normale uurtarief en de waarde van opgenomen credits zal in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag van de niet-opgenomen credits.

6. Credits kunnen enkel aangekocht worden door professionele cliënten (i.e. elke natuurlijke- en rechtspersoon met een KBO-nummer). De credits zijn vooraf betaalbaar en de aankoopprijs omvat uitsluitend erelonen en kantoorkosten. Dossiergebonden kosten worden apart gefactureerd (dit betreft bijv. dagvaardingskosten, verplaatsingen, uitgiftekosten vonnis, griffierechten, etc.). Credits zijn bestelbaar via www.ardisadvocaten.be, overeenkomstig de tarieven, procedure en toelichting aldaar aangegeven. Credits worden gefactureerd onmiddellijk na bestelling en worden toegekend na ontvangst van betaling van de desbetreffende factuur. Ardis is slechts gehouden tot het leveren van prestaties na betaling van de factuur. Aangekochte credits zijn onbeperkt geldig in de tijd. De cliënt kan de stand van zijn credits raadplegen via een beveiligd luik op www.ardisadvocaten.be (submenu login credits).

7. De cliënt erkent en aanvaardt dat de advocaten van Ardis belast zijn met een middelenverbintenis, onverminderd wettelijke en deontologische voorschriften. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ardis en haar advocaten ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Ardis en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ardis, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege Ardis. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

8. Ardis kan de vertegenwoordiging van de cliënt beëindigen om elke reden, conform de toepasselijke deontologische regels, ook wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen die de dienstverlening door Ardis moeilijk of onmogelijk maken, inclusief het niet betalen van de facturen van Ardis binnen 10 dagen na ingebrekestelling. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Ardis op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft geen invloed op de gehoudenheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en van de diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

9. Niettegenstaande Ardis redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Ardis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Ardis .

10. De relatie tussen Ardis en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd.

11. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke be

Webdesign by Code d'Or