Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de juridische dienstverlening door de advocaten van het kantoor BVBA Ardis Law (“Ardis”). De cliënt aanvaardt dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden.

2. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Ardis. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak en wanneer vereist in het belang van een optimale dienstverlening, kan Ardis één of meerdere advocaten toewijzen.

3. Wanneer Ardis krachtens de wet, deontologische regels of anderszins een cliëntenonderzoek moet uitvoeren, zal de cliënt aan Ardis alle informatie en documenten meedelen. Bij gebreke hieraan kan Ardis de juridische dienstverlening beëindigen, ongeacht of reeds diensten werden verricht en onverminderd de verplichting voor de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en kosten.

4. De erelonen van Ardis worden bepaald, zoals ook beschreven op de website van Ardis: ofwel 1) op basis van een uurtarief (excl. kosten en BTW); ofwel 2) op basis van forfaitaire bedragen per prestatie zoals overeengekomen met de cliënt; . Kantoorkosten worden behoudens andere afspraak forfaitair berekend als 8% van het ereloon. Dossiergebonden kosten worden apart gefactureerd (dit betreft bijv. dagvaardingskosten, verplaatsingen, uitgiftekosten vonnis, griffierechten, etc.).Tijdens het eerste klantencontact wordt alle relevante informatie betreffende erelonen en kosten aan de cliënt meegedeeld. Ardis kan een provisie vragen. De facturen van Ardis worden per e-mail meegedeeld en zijn betaalbaar binnen 15 dagen na verzenddatum. Ingeval van laattijdige betaling zijn de wettelijke interesten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Ardis kan haar uurtarieven van tijd tot tijd wijzigen .

5. De cliënt erkent en aanvaardt dat de advocaten van Ardis belast zijn met een middelenverbintenis, onverminderd wettelijke en deontologische voorschriften. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ardis en haar advocaten ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Ardis en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ardis, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege Ardis. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

6. Ardis kan de vertegenwoordiging van de cliënt beëindigen om elke reden, conform de toepasselijke deontologische regels, ook wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen die de dienstverlening door Ardis moeilijk of onmogelijk maken, inclusief het niet betalen van de facturen van Ardis binnen 10 dagen na ingebrekestelling. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Ardis op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft geen invloed op de gehoudenheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging.

7. Niettegenstaande Ardis redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Ardis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Ardis. Voor meer info verwijzen wij naar onze privacy policy, die u kan terugvinden op onze website.

8. De relatie tussen Ardis en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd.

9. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

10. Indien enige tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de cliëntenovereenkomst, afgesloten tussen Ardis en de cliënt, dan zullen de bepalingen van de cliëntenovereenkomst voorrang krijgen op de conflicterende bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Webdesign by Code d'Or