29.04.2020
Een duwtje in de rug van de tijdelijke werkloze – aanvulling op de werkloosheidsuitkering

micheile_henderson_ZVprbBmT8QA_unsplash.jpg

Foto: Micheile Henderson


Hoewel versoepeling van de coronamaatregelen in het verschiet ligt, zullen de volgende weken nog een groot aantal werknemers telethuiswerken of tijdelijk werkloos blijven.

Vanuit dat oogpunt krijgen wij vaak de volgende vraag: ‘Kan ik mijn werknemers die volledig of gedeeltelijk op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staan, blijven motiveren door een aanvulling op hun werkloosheidsuitkering toe te kennen?’.

Het antwoord hierop is ‘ja’, maar….

A. Principe

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, is er in tegenstelling tot het regime van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen geen verplichting een aanvulling bovenop de werkloosheidsuitkering te betalen voor elke niet-gewerkte dag. Het is voor de werkgever echter wel mogelijk om vrijwillig een aanvulling te betalen, die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen.

B. Voorwaarde 1 – beperking hoogte aanvulling

De aanvulling bovenop de werkloosheidsuitkering mag er echter niet toe leiden dat de werknemer die tijdelijk werkloos werd gesteld hierdoor netto meer zou overhouden dan wanneer hij zijn gewone loon zou ontvangen.

De RSZ stelt dat hierbij rekening moet gehouden worden met het volgende:

- de werkgever dient enkel rekening te houden met het loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De aanvulling mag dus geen rekening houden met voordelen zoals maaltijdcheques,….;
- de werkgever rekening mag houden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden indien de tijdelijke werkloze een variabel loon ontving;
- de werkgever rekening dient te houden met de eventuele supplementen uitgekeerd door de RVA, zoals het 5,63 EUR supplement per dag;
- de werkgever eveneens rekening dient te houden met aanvullingen die zullen worden toegekend door het Fonds voor bestaanszekerheid.

Verder moet men er als werkgever bij stil staan dat ‘netto’ niet betekent dat men zich voor de berekening van de hoogte moet baseren op het netto maandloon en het netto bedrag van de aanvulling en de RVA-uitkering. Men dient rekening te houden met het feit dat voor loon, RVA-uitkeringen en aanvullingen verschillende bedrijfsvoorheffingen gelden. Het uitgangspunt is dus best de respectievelijke bruto belastbare bedragen te hanteren.

Opmerking: Blijkt achteraf dat de aanvullingen die u reeds toekende in maart of april 2020 te hoog waren, dan geeft de RSZ momenteel de mogelijkheid deze alsnog te compenseren door de aanvulling voor de eerstvolgende maand te verlagen.

C. Voorwaarde – gelijke behandeling

Een tweede belangrijke voorwaarde waarbij men bij het toekennen van een aanvulling rekening dient te houden, is de gelijke behandeling van werknemers binnen dezelfde categorie. Dit houdt in dat wanneer u één werknemer binnen een bepaalde categorie een aanvulling toekent, alle werknemers binnen deze categorie hier recht op hebben.

Een gelijke behandeling kan volgens de RSZ gebeuren door:

- enerzijds, een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren;
- of anderzijds, iedereen een forfaitair bedrag te betalen en hierbij rekening houdend met het bovenstaande principe. Ook werknemers met de laagste lonen mogen immers niet meer ontvangen dan indien ze gewerkt zouden hebben.

Dit neemt niet weg dat u als werkgever wel een onderscheid kan maken tussen werknemers van verschillende categorieën. Hierbij wordt gedacht aan arbeiders versus bedienden, directieleden versus bedienden, ….

D. Besluit

Het is dus zeker en vast mogelijk om een aanvulling op de werkloosheidsuitkering toe te kennen indien bovenstaande voorwaarden gerespecteerd worden:

- Beperking van de hoogte van de aanvulling tot wat een werknemer zou verdienen indien hij wel aan het werk was
- Gelijke behandeling tussen werknemers binnen eenzelfde functie

Wenst u een aanvulling toe te kennen aan uw werknemers maar heeft u twijfels over de toepassing van de voorwaarden of wilt u meer zekerheid over de aanvullingen die u reeds uitkeerde? Twijfel dan niet om ons te contacteren. Het Ardis advocatenteam neemt dit graag voor u onder de loep!

Webdesign by Code d'Or