28.10.2021
Een emotionele opdoffer kan een arbeidsongeval zijn.

colin_lloyd_KQPRye6h2a8_unsplash.jpg

Foto door Colin Lloyd on Unsplash


Arbh. Brussel, 21 mei 2021, AR 2019/AB/322

De Arbeidsongevallenwet definieert een abeidsongeval als elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt. Een arbeidsongeval veronderstelt bijgevolg een plotselinge gebeurtenis, één of meerdere uitwendige oorzaken, het bestaan van een letsel en een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel.

Het Arbeidshof the Brussel oordeelde recent dat de emotionele schok, die een politieagent onderging wanneer hem werd meegedeeld dat zijn professioneel optreden het voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek zou zijn en dat hem als gevolg daarvan een voorstel tot reaffectatie werd voorgelegd, een arbeidsongeval is.

Het arbeidshof overwoog daarbij dat de agent zich op voorhand niet verwachtte aan deze kennisgeving. Tevens dat het strafrechtelijke onderzoek en de ernstige feiten aan de basis daarvan, objectieve elementen zijn die verklaren waarom de kennisgeving een bijzonder sterke impact had op de agent.

Vogens het arbeidshof is de psychologsche schok die de agent onderging een plotse gebeurtenis, wat in de lijn van eerdere rechtspraak ligt.

Wat te onthouden?

Mededelingen aan werknemers die van aard zijn hun morele integriteit in vraag te stellen, kunnen als zeer negatief worden ervaren en tot psychologische ontreddering (posttraumatische schok) leiden. De arbeidsongeschiktheid die daaruit voortvloeit kan volgens deze rechtspraak het gevolg van een arbeidsongeval zijn.

Webdesign by Code d'Or