15.06.2016
U hebt een perfect profiel, maar uw leeftijd valt niet mee…

shutterstock_137657957.jpg

Een West-Vlaamse keukenbouwer werd recent veroordeeld wegens directe discriminatie op basis van leeftijd. De keukenbouwer wou een zelfstandig verkoper aanwerven. De sollicitatiebrief van een kandidaat werd door een aangestelde van de keukenbouwer per e-mail als volgt beantwoord: “Beste M., laat ons zeggen dat je inderdaad het perfecte profiel hebt met uitzondering van uw leeftijd sorry dat ik daar zo eerlijk over ben maar het is misschien beter dat je weet waarom ik u niet direct uitnodig op gesprek”.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum en de afgewezen sollicitant startten een gerechtelijke procedure tegen de keukenbouwer. Zij vorderden de staking (of stopzetting) van de discriminerende handeling, de publicatie van het vonnis in drie populaire nationale dagbladen en in een lokaal dagblad. De afgewezen sollicitant vorderde eveneens de betaling van een schadevergoeding.

De rechter oordeelde dat de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 van toepassing was op basis van de volgende overwegingen:

  • Leeftijd is een wettelijk criterium op basis waarvan discriminatie kan worden vastgesteld;

  • De wet is van toepassing op de selectiecriteria bij aanwerving;

  • De wet geldt ook voor arbeid die door een zelfstandige wordt gepresteerd.

De rechter oordeelde dat de bewuste e-mail voldoende aantoonde dat op grond van leeftijd werd gediscrimineerd, wat conform de wet als een verboden directe discriminatie geldt. Het Gelijkekansencentrum en het slachtoffer van de discriminatie leverden minstens een vermoeden van het bestaan van een discriminatie. Door de vaststelling van dit vermoeden diende de keukenbouwer aan te tonen dat geen directe discriminatie bestond, waar hij echter niet in slaagde.

Het Gelijkekansencentrum vorderde de staking of stopzetting van de discriminatie. De rechter overwoog of het opleggen van deze stopzetting nog nuttig kon zijn. De inbreuk had zich immers al voltrokken. Hij oordeelde dat dit wel het geval was. Zolang het niet uitgesloten is dat het discriminerend gedrag in de toekomst herhaald wordt, is het opleggen van de stopzetting immers relevant.

De leeftijd laten primeren bij een aanwerving, kan verregaande gevolgen hebben!

Op de vordering van het Gelijkekansencentrum tot publicatie van het vonnis in drie populaire dagbladen en in een lokaal dagblad, verwees de rechter naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Daarin stelde het Hof dat de publicatie van een stakingsbevel als een sanctie moet gezien worden. Een sanctie moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De rechter meende dat een publicatie in de dagbladen niet evenredig is, doch achtte het noodzakelijk dat de keukenbouwer zijn medewerkers, toekomstige sollicitanten en klanten op de hoogte brengt van de leeftijdsdiscriminatie. Hij beval daarom de aanplakking op de hoofdzetel en op elke plaats waar sollicitaties plaats vinden, op een voor de medewerkers en eventuele kandidaten goed zichtbare plaats. Tevens werd een aanplakking bevolen in de winkels.

Tenslotte oordeelde de rechter dat het slachtoffer recht heeft op een vergoeding. Deze vergoeding beperkt zich volgens de rechter niet tot een morele schadevergoeding die door de wet bepaald wordt op 650 EUR. Het slachtoffer kan volgens de rechter aanspraak maken op een vergoeding voor materiële schade die bepaald wordt op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

De kandidaat solliciteerde voor een zelfstandige functie, waardoor er discussie bestond tussen de partijen omtrent de invulling van het maandloon. Het slachtoffer ging uit van een hoge vergoeding op basis van een forfaitaire dagvergoeding, de keukenbouwer daarentegen hanteerde hetzelfde loon als dat van een werknemer. De rechter kende een schadevergoeding toe van 25.000 EUR daarbij gebruik makend van de “billijkheidsmethode”, waarbij drie criteria gehanteerd worden:

  • De schadevergoeding moet in een passende verhouding tot de geleden schade staan;

  • De schadevergoeding mag niet gelijk zijn aan een louter symbolische vergoeding;

  • Een maximale schadevergoeding ten belope van drie maandsalarissen volstaat in de regel niet als sanctie voor discriminatie bij aanwerving.

Dit vonnis is evident interessant voor de geïnteresseerde jurist en voor ondernemers. De feiten in deze casus waren duidelijk en de keukenbouwer kon deze bezwaarlijk ontkennen, maar slechts vergoelijken of minimaliseren. Meestal is het veel moeilijker om het bewijs van een directe of indirecte discriminatie te leveren. Desalniettemin toont de besproken uitspraak het grote belang aan van de discriminatieproblematiek, vooral bij de aanwerving van medewerkers.

Webdesign by Code d'Or